Vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosítása (D&O)

Mi ennek a biztosításnak a lényege?

A gazdasági társaságok ügyvezetőinek és felügyelő bizottsági tagjai és egyéb vezetői  magánvagyonának védelmére szolgál, abban az esetben, ha ezen személyek vezetői minőségükben kárt okoznak. 

A biztosított személyek károkozása esetén a Biztosító helytállása a károkozó helyett.

 

Személyek vonatkozásában:

Felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért

Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel. 

A társaság vonatkozásában:

A vezető tisztségviselő felelőssége

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

 

Kinek érdemes ezt a biztosítást megkötni?

Azon gazdasági társaságoknak és egyéb társaságoknak (pl. szövetkezetek), akik védeni szeretnék a saját

- vezető tisztségviselőiket,

- felügyelő bizottsági tagjaikat,

- cégvezetőiket,

- vezető állású munkavállalóikat

- olyan munkavállalóikat, akik vezetői döntéseket hoznak, 

   azaz részt vesznek az operatív irányításban   (ügyvezetésben)

Azon természetes személyeknek, akikre a társaság, ahol vezetői pozíciót töltenek be, nem köt ilyen biztosítást, de a vezető szeretne gondoskodni személyes vagyona védelméről.

 

Mire nyújt fedezetet?

A tényleges vagy állítólagos kötelességszegés vagy olyan más károkozó magatartás következtében felmerülő károkra nyújt  fedezetet, amely a biztosított vezetői tevékenységével összefüggő felelősségre vonást eredményezheti.

A biztosító megtéríti a károsultnak azokat a tisztán pénzügyi veszteségeket, amelyeket a biztosított vezető tisztségviselők, illetve felügyelőbizottsági tagok okoznak, és amely tisztán pénzügyi veszteségekért a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag, illetve az általuk irányított vagy felügyelt gazdasági társaság felelősséggel tartozik.

Várjuk szíves megkeresését egyedi ajánlatunkkal kapcsolatban!